Meet Our Team

 

Lori Hageman – Office Manager

Lori

Natalie Kevargiz – Dental Hygienist

Yasin Assadi – Dental Hygienist